MUBI

Általános Szerződési Feltételek

A MUBI ERP rendszer felhasználói szerződéshez

1. Az ÁSZF tárgya:
A MNKB Group Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhelye: 9700 Szombathely, Szent II. János Pál pápa krt. 35-37. „B” épület I/4., Cégjegyzékszám: 18-09-114305, adószáma: 27929694-2-18.) képviseletében Tóth Máté szolgáltató Mubi ERP rendszer kereskedelmi tevékenységet végez.

2. Az ÁSZF hatálya:
A szolgáltatásra szerződést kötő az ÁSZF pontjait magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen ÁSZF által szabályozott megállapodás akkor jön létre, amikor az Előfizető a szerződést aláírja. Jelen ÁSZF ráutaló magatartással lép hatályba, annak példányai nem kerülnek iktatásra. A szolgáltató a regisztráció időpontjaival rögzíti a szerződéskötés időpontját, annak érvényességét. Az ÁSZF hatálya kizárólag a szerződést megkötő Előfizetőre (Vevőre) terjed ki, nem vonatkozik az előfizetővel kapcsolatba kerülő bármely felhasználóra. Az ÁSZF az alapszerződés idejére szól. Amennyiben a Szolgáltató úgy látja, hogy az előfizető nem megfelelő célokra használja a rendszert és/vagy a szolgáltatásban kárt okoz, vagy a jogszabályok által tiltott tartalmat tölt fel, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás azonnali hatályú díjvisszatérítési kötelezettség nélküli felmondására. A Szolgáltató a szolgáltatást bármi ilyen károkozás megakadályozása céljából az Előfizető számára bármikor korlátozhatja, vagy megszüntetheti.

3. A szolgáltatás elérhetősége
A Szolgáltató a szolgáltatás elérhetőségét maximálisan igyekszik biztosítani, az esetleges karbantartásokról legalább két munkanappal a megkezdés előtt értesítést küld. A szolgáltató vállalja, hogy éves szinten legalább 99 %-os rendelkezésre állással üzemelteti a rendszert. A szolgáltató minden keletkező adatról napi mentéseket készít, melyeket titkosítva tárol, a szolgáltatástól eltérő szerver számítógépen.

A szolgáltató nem felelős a szolgáltatás bárminemű kieséséért az alábbi okok miatt:

 • előfizető érdekében keletkezett ok (adatvesztés elkerülésére történt leállás)
 • vis maior
 • szolgáltató érdekkörén kívül eső okok (tűzeset, baleset, energiaellátási zavar, rongálás, lopás, stb)
 • előre bejelentett karbantartás.

A szolgáltatás megrendelésével az előfizető elismeri, hogy: 

 • teljes körűen ismeri a szolgáltatás működését, funkcióinak körét, lehetőségeit, korlátait,
 • rendelkezik a MUBI ERP rendszerének működéséhez szükséges minimális hardverkövetelményekkel,

Amennyiben a MUBI ERP rendszer előfizetője a fenti feltételeket biztosítani nem tudja, a szolgáltató minden további határidő tartása tekintetében nem vállal garanciát!

4. Fizetési feltételek
A megrendelés tárgyát képező szolgáltatás előfizetői díja hivatalos árlistában meghatározott, vagy adott esetben árajánlatban kerül kifejtésre. A pontos előfizetői csomagok és a bennük szereplő funkciók listája megtekinthető a https://mubi.hu/csomagajanlatok címen. A szolgáltatásról szóló végszámla teljes kiegyenlítéséig a szolgáltató fenntartja magának a jogot előzetes értesítés nélkül is időbeli, vagy bármilyen funkcionális korlátozás bevezetésére, vagy fenntartására, továbbá a regisztrációt a kiegyenlítésig bármikor törölheti. Amennyiben az Előfizető a díjfizetési kötelezettségének a szerződés aláírásától számított 14 napon belül nem tesz eleget, a szolgáltató jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ha az Előfizető a szolgáltatást lemondja, vagy nem teljesíti a fizetési kötelezettségeit – a Szolgáltató korlátozásokat jogosult érvénybe léptetni, majd 3 hónap után véglegesen törölni minden tárolt adatot a Felhasználótól.

5. Próbaidőszak (14 napos)
A Felhasználó díj és kötelezettségmentes próbaidőszak alatt a felhasználó kipróbálhatja a MUBI ERP rendszer teljes funkcionalitását, annyi korlátozással, hogy csak 9 fő munkavállaló adatait tudja rögzíteni a rendszerben. Amennyiben a Felhasználó a 14 próba nap alatt nem jelzi előfizetési szándékát, úgy az általa rögzített adat visszavonhatatlanul törlésre kerül 3 hónap múlva.

6. Észrevételek a szolgáltatás működésével kapcsolatban
A szolgáltatás működésével kapcsolatosan a Szolgáltató bármilyen nem dokumentált funkcióra vonatkozó igényeket, észrevételeket köszönettel vesz, de azok tekintetében sem fejlesztési határidő, sem árkalkuláció biztosítására nem kötelezhető jelen előfizetés alapján.

7. Előfizetés lemondása, meghiúsulása, módosítása
Amennyiben a megrendelés lemondására vonatkozó igény a megrendelt szolgáltatás használatának megkezdése után kerül sor, úgy az előfizetői díjat a szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni, kivételt képeznek ez alól a reklamáció bizonyos feltételei. Csomagváltás esetében, csak magasabb csoportba történő váltásra van lehetőség. Ennek menete a következők szerint történik. Havi díj fizetése esetén annak összege visszaosztásra kerül (30 nappal), majd az adott hónapból hátralévő napok számával történik a felszorzás. Éves díj fizetése esetén, az előfizetésből hátra lévő hónapokra levetítve történik a különbözet kiszámlázása.

8. Reklamáció
Reklamáció határidő nélkül benyújtható, amennyiben a Előfizető a szolgáltatáshoz nem az árajánlatban meghatározott feltételekkel jutott hozzá, vagy a szolgáltatás bizonyíthatóan nem működik rendeltetésszerűen, avagy a szolgáltatást a szolgáltató nem teljesítette. A reklamációt az Előfizető a Szolgáltató által megadott elérhetőségeken nyújthatja be és a probléma megoldása érdekében köteles az ott fellépő kapcsolattartó személyek számára a probléma lehető legszélesebb körű leírására. A reklamáció árajánlatban rögzített határideje csak a probléma kapcsán adott megfelelő információtartalom esetén tartható. Jogos reklamáció esetén a szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az alkalmazásban fellelhető problémát, hiányosságot orvosolja. A reklamációs esetek megítélése a szolgáltató jogosultsága. A befizetett előfizetői díj visszatérítésére csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben az alkalmazás használhatósága a szolgáltató hibájából eredő feloldhatatlan rendszerhiba, rendellenesség okán hiúsul meg. 

9. Szerzői jog, szellemi tulajdonjog

A jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás alapját képező MUBI ERP rendszer szerzői és szellemi tulajdoni jog által védett termék. Ennek megfelelően az Előfizetőnek úgy kell kezelnie a MUBI ERP rendszert, mint minden más, a szerzői és szellemi tulajdoni jog által védett terméket (pl. könyvek vagy zenei termékek).

A szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy a szerző a jogainak megsértése esetén a jogsértővel szemben - az eset körülményeihez képest - a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

 • követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
 • követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
 • követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
 • követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
 • követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
 • követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.

A szerzői jog megsértése esetén a szerző továbbá a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet. A szerző a cselekmény abbahagyását, valamint a jogsértő magatartástól történő eltiltást azzal a személlyel szemben is követelheti, akinek szolgáltatásait a jogsértés elkövetéséhez igénybe vették.

10. Közös adatkezelés
Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy a szerzői jog gyakorlója és Szolgáltató között létrejött szerződés alapján közös adatkezelés jött létre.

Előfizető tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF elfogadásával Közös Adatkezelővé válik.

A Közös Adatkezelők kijelentik, hogy közös adatkezelés során tevékenységük körében megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik Magyarország Alaptörvényében foglaltakkal, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban.

A Közös Adatkezelők tiszteletben tartják ügyfeleik személyes, valamint bizalmas információit. A tudomásukra jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezelnek, azokat kizárólag az általuk nyújtott szolgáltatás keretében, a szerződéses partnerekkel kötött szerződés és hozzájárulás alapján használják fel.

A Közös Adatkezelők adatkezelését kizárólag szerződés teljesítése érdekében végeznek, harmadik fél részére az érintett személy kifejezett hozzájárulásával továbbít adatot. Amennyiben a hatóság felszólítja a Közös Adatkezelőket adatszolgáltatásra és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll.

Szolgáltató vállalja, hogy:

 • a hatályos adatvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségeknek megfelel és a jogszerű adatkezeléshez szükséges dokumentumokat az Előfizető részére átadja
 • a jogszabályokban előírt érintetti jogok gyakorlását biztosítja

Előfizető vállalja, hogy:

 • munkavállalóit, külsős partnereit tájékoztatja a közös adatkezelésről,
 • valamint, hogy megismeri és megismerteti munkavállalóival, külsős partnereivel a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatát
 • különleges adatok jogszerű kezelése érdekében beszerzi a szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat

11. Egyéb korlátozások

Kifejezetten TILOS a szolgáltatás alapját képező

 • a MUBI ERP rendszert részeire szedni, módosítani,
 • az MUBI ERP rendszert visszafejteni, belső felépítését elemezni,
 • az MUBI ERP rendszert alkotórészeire szétválasztása, illetve ezek megkísérlése, forráskód felhasználása, módosítása, terjesztése, továbbadása.

11. Az okozott károkért való felelősség kizárása
A szolgáltató semmilyen esetben sem vállal felelősséget a Előfizetővel (Vevővel) szemben bármilyen egyéb kárért (ideértve pl. az üzleti haszon elmaradása, az üzleti tevékenység félbeszakadása, üzleti információk elvesztése, stb.), amely ezen szolgáltatás használatából, vagy nem használhatóságából ered, még abban az esetben sem, ha ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről a szolgáltatót tájékoztatták. A szolgáltató jelen szerződés bármely pontja alapján fennálló felelőssége minden esetben maximum az előfizető által fizetett előfizetői díj erejéig áll fenn.

12. Tiltott, jogsértő tartalmak
A szolgáltatás igénybevétele során tilos bármely jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyagnak a “kiküldése” az alkalmazásra. Az ilyen jellegű tartalmak feltöltése esetén a szolgáltató azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani, díjvisszatérítési kötelezettség nélkül. Ilyen tartalomnak minősülnek különösen:

 • pedofil tartalmak (képek, videók),
 • pornográf jellegű tartalmak,
 • idegen és fajgyűlöletre uszító tartalom,
 • közösség elleni izgatás.

A fenti felsorolás példálózó jellegű, minden esetben azonban a szolgáltatónak feljelentési kötelezettsége van a fenti tartalmak feltöltésének tilalma megsértése vonatkozásában az előfizetővel szemben, továbbá amennyiben az előfizető jogsértőn tartalmat tölt fel, abban az esetben az abból eredő valamennyi kár vonatkozásában kártérítési felelőssége keletkezik harmadik személyekkel szemben.

 

kmf.

 

© 2021 MUBI ERP