MUBI

Általános Szerződési Feltételek

A MUBI ERP rendszer felhasználói szerződéshez

 

1. Az ÁSZF tárgya:     
A MNKB Group Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhelye: 9700 Szombathely, Szent II. János Pál pápa krt. 35-37. „B” épület I/4., Cégjegyzékszám: 18-09-114305, adószáma: 27929694-2-18.) képviseletében Tóth Máté szolgáltató Mubi ERP rendszer kereskedelmi tevékenységet végez.

2. Az ÁSZF hatálya:

Jelen szerződés által szabályozott megállapodás akkor jön létre, amikor az Előfizető a szerződést aláírja. A Szolgáltató a regisztráció időpontjaival rögzíti a szerződéskötés időpontját, annak érvényességét. A szerződés hatálya kizárólag a szerződést megkötő Előfizetőre terjed ki, nem vonatkozik az előfizetővel kapcsolatba kerülő bármely felhasználóra. Amennyiben a Szolgáltató úgy látja, hogy az Előfizető nem megfelelő célokra használja a rendszert és/vagy a szolgáltatásban kárt okoz, vagy a jogszabályok által tiltott tartalmat tölt fel, a szolgáltató jogosult a szolgáltatás azonnali hatályú díjvisszatérítési kötelezettség nélküli felmondására. A Szolgáltató a szolgáltatást bármi ilyen károkozás megakadályozása céljából az Előfizető számára bármikor korlátozhatja, vagy megszüntetheti.

A Felhasználói Szerződés elfogadásával az Előfizető nyilatkozik, hogy a termék és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások melletti döntés meghozatalához szükséges, továbbá a termék alapvető tulajdonságaira vonatkozó, illetve a használatához, fenntartásához szükséges megfelelő ismeretek a Felhasználási Szerződés elfogadását megelőzően rendelkezésére álltak, továbbá a Termék minőségére, árára, díjára, valamint használatára vonatkozó utasításokról és használatával járó veszélyekről a szükséges tájékoztatást a Felhasználói Szerződés elfogadását megelőzően megkapta a szolgáltatótól, valamint rendelkezik a jogai érvényesítéséhez szükséges alapvető ismeretekkel.

3. A szolgáltatás elérhetősége:

A Szolgáltató a szolgáltatás elérhetőségét maximálisan igyekszik biztosítani, az esetleges karbantartásokról legalább két munkanappal a megkezdés előtt értesítést küld. A Szolgáltató vállalja, hogy éves szinten legalább 99 %-os rendelkezésre állással üzemelteti a rendszert. A Szolgáltató minden keletkező adatról napi mentéseket készít, melyeket titkosítva tárol, a szolgáltatástól eltérő szerver számítógépen.

A szolgáltató nem felelős a szolgáltatás bárminemű kieséséért az alábbi okok miatt:

 • előfizető érdekében keletkezett ok (adatvesztés elkerülésére történt leállás)
 • vis maior
 • szolgáltató érdekkörén kívül eső okok (tűzeset, baleset, energiaellátási zavar, rongálás, lopás, stb)
 • előre bejelentett karbantartás.

A szolgáltatás megrendelésével az előfizető elismeri, hogy: 

 • teljeskörűen ismeri a szolgáltatás működését, funkcióinak körét, lehetőségeit, korlátait,
 • rendelkezik a MUBI ERP rendszerének működéséhez szükséges minimális hardverkövetelményekkel, internet hozzáféréssel.

Amennyiben a MUBI ERP rendszer előfizetője a fenti feltételeket biztosítani nem tudja, a szolgáltató minden további határidő tartása tekintetében nem vállal garanciát!

4. Fizetési feltételek

A megrendelés tárgyát képező szolgáltatás előfizetői díja hivatalos árlistában meghatározott, vagy adott esetben árajánlatban kerül kifejtésre. A pontos előfizetői csomagok és a bennük szereplő funkciók listája megtekinthető a https://mubi.hu/csomagajanlatok címen. A szolgáltatásról szóló végszámla teljes kiegyenlítéséig a szolgáltató fenntartja magának a jogot előzetes értesítés nélkül is időbeli, vagy bármilyen funkcionális korlátozás bevezetésére, vagy fenntartására, továbbá a regisztrációt a kiegyenlítésig bármikor törölheti. Amennyiben az Előfizető a díjfizetési kötelezettségének a szerződés aláírásától számított 14 napon belül nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ha az Előfizető a szolgáltatást lemondja, vagy nem teljesíti a fizetési kötelezettségeit – a Szolgáltató korlátozásokat jogosult érvénybe léptetni, majd 3 hónap után véglegesen törölni minden tárolt adatot az Előfizetőtől.

5. Próbaidőszak (14 napos)

A Felhasználó díj és kötelezettségmentes próbaidőszak alatt a felhasználó kipróbálhatja a MUBI ERP rendszer teljes funkcionalitását, annyi korlátozással, hogy csak 9 fő munkavállaló adatait tudja rögzíteni a rendszerben. Amennyiben a Felhasználó a 14 próba nap alatt nem jelzi előfizetési szándékát, úgy az általa rögzített adat visszavonhatatlanul törlésre kerül 3 hónap múlva.

6. Észrevételek a szolgáltatás működésével kapcsolatban

A szolgáltatás működésével kapcsolatosan a Szolgáltató bármilyen nem dokumentált funkcióra vonatkozó igényeket, észrevételeket köszönettel vesz, de azok tekintetében sem fejlesztési határidő, sem árkalkuláció biztosítására nem kötelezhető jelen előfizetés alapján.

7. Előfizetés lemondása, meghiúsulása, módosítása

Jelen szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási határidővel, indokolás nélkül, hónap végére rendes felmondással felmondhatja. A felmondás kizárólag írásban érvényes, és a közléssel válik hatályossá. A felmondás postai úton történő közlése esetén – mely ajánlott tértivevényes küldeményként kerül a másik félnek megküldésre – a második sikertelen kézbesítés napján kézbesítettnek tekintendő.

A Felek a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megsértése esetén a szerződést azonnali hatállyal felmondhatják. A felmondás kizárólag írásban, indokolással érvényes. A közlésére egyebekben a rendes felmondás szabályai az irányadók.

Az Előfizető szerződésszegése esetén az előfizetési díj nem jár vissza, a Szolgáltató szerződésszegése esetén az előfizetési díj a szolgáltatással nem érintett időszakra visszajár. 

Csomagváltás esetében a szerződéskötéstől számított egy évig csak magasabb csoportba történő váltásra van lehetőség. Ennek menete a következők szerint történik. Havi díj fizetése esetén annak összege visszaosztásra kerül (30 nappal), majd az adott hónapból hátralévő napok számával történik a felszorzás. Éves díj fizetése esetén, az előfizetésből hátra lévő hónapokra levetítve történik a különbözet kiszámlázása.

8. Reklamáció

Reklamáció a hiba, illetve a reklamációra okot adó körülmény felmerülésétől számított 8 munkanapon belül jelenthető be, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatáshoz nem az árajánlatban meghatározott feltételekkel jutott hozzá, vagy a szolgáltatás bizonyíthatóan nem működik rendeltetésszerűen, avagy a szolgáltatást a szolgáltató nem teljesítette. A reklamációt az előfizető a szolgáltató által megadott elérhetőségeken nyújthatja be és a probléma megoldása érdekében köteles az ott fellépő kapcsolattartó személyek számára a probléma lehető legszélesebb körű leírására. A reklamáció árajánlatban rögzített határideje csak a probléma kapcsán adott megfelelő információtartalom esetén tartható. Jogos reklamáció esetén a szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az alkalmazásban fellelhető problémát, hiányosságot orvosolja. A reklamációs esetek megítélése a szolgáltató jogosultsága. A befizetett előfizetői díj visszatérítésére csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben az alkalmazás használhatósága a szolgáltató hibájából eredő feloldhatatlan rendszerhiba, rendellenesség okán hiúsul meg. 

9. Szerzői jog, szellemi tulajdonjog

A jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás alapját képező MUBI ERP rendszer szerzői és szellemi tulajdoni jog által védett termék. Ennek megfelelően az Előfizetőnek úgy kell kezelnie a MUBI ERP rendszert, mint minden más, a szerzői és szellemi tulajdoni jog által védett terméket (pl. könyvek vagy zenei termékek).

A szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy a szerző a jogainak megsértése esetén a jogsértővel szemben - az eset körülményeihez képest - a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

 • követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
 • követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
 • követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
 • követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
 • követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
 • követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.

A szerzői jog megsértése esetén a szerző továbbá a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet. A szerző a cselekmény abbahagyását, valamint a jogsértő magatartástól történő eltiltást azzal a személlyel szemben is követelheti, akinek szolgáltatásait a jogsértés elkövetéséhez igénybe vették.

10. Adatkezelés          
Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy a szerzői jog gyakorlója és Szolgáltató között létrejött megállapodás alapján Szolgáltató az Előfizető által kezelt adatok adatfeldolgozója (továbbiakban Adatfeldolgozó).

Előfizető tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF elfogadásával a szolgáltatás során, és annak részeként tárolt adatok tekintetében továbbra is ő az Adatkezelő.

A Felek kijelentik, hogy az adatkezelés során tevékenységük körében megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik Magyarország Alaptörvényében foglaltakkal, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban.

A Felek tiszteletben tartják ügyfeleik személyes, valamint bizalmas információit. A tudomásukra jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezelnek, azokat kizárólag az általuk nyújtott szolgáltatás keretében, a szerződéses partnerekkel kötött szerződés és hozzájárulás alapján használják fel.

Szolgáltató kijelenti, hogy a részére átadott adatok feldolgozását kizárólag szerződés teljesítése érdekében végzi, harmadik fél részére csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával továbbít adatot. Amennyiben a hatóság felszólítja az Adatfeldolgozót adatszolgáltatásra és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll. Az ilyen adattovábbításokról Szolgáltató köteles tájékoztatni az Adatkezelőt, és az érintett személyt.

Szolgáltató vállalja, hogy:

 • a hatályos adatvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségeknek megfelel és a jogszerű adatfeldolgozáshoz szükséges dokumentumokat az Előfizető részére átadja
 • a jogszabályokban előírt érintetti jogok gyakorlását biztosítja

Előfizető vállalja, hogy:

 • munkavállalóit, külsős partnereit tájékoztatja az általa kezelt adatok tekintetében történő adatfeldolgozásról,
 • valamint, hogy megismeri és megismerteti munkavállalóival, külsős partnereivel a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatát
 • különleges adatok jogszerű kezelése érdekében beszerzi a szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat

11. Egyéb korlátozások

Kifejezetten TILOS a szolgáltatás alapját képező

 • a MUBI ERP rendszert részeire szedni, módosítani,
 • az MUBI ERP rendszert visszafejteni, belső felépítését elemezni,
 • az MUBI ERP rendszert alkotórészeire szétválasztása, illetve ezek megkísérlése, forráskód felhasználása, módosítása, terjesztése, továbbadása.

12. Az okozott károkért való felelősség kizárása

A Szolgáltató semmilyen esetben sem vállal felelősséget az Előfizetővel szemben bármilyen egyéb kárért (ideértve pl. az üzleti haszon elmaradása, az üzleti tevékenység félbeszakadása, üzleti információk elvesztése stb.), amely ezen szolgáltatás használatából, vagy nem használhatóságából ered, még abban az esetben sem, ha ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről a szolgáltatót tájékoztatták. A Szolgáltató felelőssége kizárólag szándékos károkozás vagy súlyos gondatlanság esetén áll fenn, ebben az esetben azonban felelőssége maximum az előfizető által fizetett előfizetői díj erejéig áll fenn.

13. Tiltott, jogsértő tartalmak

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevétele során tilos bármely jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyagnak a feltöltése az alkalmazásra. Az ilyen jellegű tartalmak feltöltése esetén a Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani, díjvisszatérítési kötelezettség nélkül. Ilyen tartalomnak minősülnek különösen:

 • pedofil tartalmak (képek, videók),
 • pornográf jellegű tartalmak,
 • idegen és fajgyűlöletre uszító tartalom,
 • közösség elleni izgatás.

A Szolgáltató tiltja továbbá a politikai jellegű tartalmak alkalmazásra történő feltöltését.

A fentieken túlmenően a Termék felhasználásával nem készíthető, nem tölthető fel és egyéb módon nem publikálható jóerkölcsbe ütköző tartalom.

A fenti felsorolás példálózó jellegű, minden esetben azonban a Szolgáltatónak feljelentési kötelezettsége van a fenti tartalmak feltöltésének tilalma megsértése vonatkozásában az Előfizetővel szemben, továbbá amennyiben az Előfizető jogsértő tartalmat tölt fel, abban az esetben az abból eredő valamennyi kár vonatkozásában kártérítési felelőssége keletkezik harmadik személyekkel szemben.

Az Előfizető a számára a termékhez történő felhasználási célú hozzáférés érdekében biztosított egyedi azonosítókat köteles bizalmasan kezelni, azokat – a Szolgáltató eltérő rendelkezése nélkül – nem bocsáthatja sem másik felhasználó, sem kívülálló harmadik fél rendelkezésére, és köteles gondoskodni arról, hogy sem másik felhasználó (előfizető), sem kívülálló harmadik fél számára ne legyen lehetőség ezen azonosítókhoz történő hozzáférésre. A jelen pont szerinti azonosítókhoz történő hozzáférés szándékos, vagy súlyosan gondatlan módon történő biztosítása a Felhasználói Szerződés súlyos megszegésének minősül. 

Az Előfizető köteles biztosítani, hogy további személy a termékkel a Felhasználói Szerződés rendelkezéseinek megfelelő felhasználáson túlmenő bármilyen kapcsolatba – kivéve a rendőrségi, ügyészségi vagy bírósági felhatalmazással rendelkező bűnüldöző és igazságszolgáltatási szerveket, továbbá egyéb hatósági vizsgálatokat (kivételezett hozzáférésre jogosultak) – ne kerülhessen. 

Ezen esetekben az Elfizető előzetes írásos értesítést, illetve – amennyiben erre nincs lehetőség – úgy egyidejű, illetve a lehetőségek szerinti legrövidebb időn belüli írásos értesítést küld a Szolgáltatónak. Az értesítésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a kivételezett hozzáférésre jogosultak kilétét, hozzáférésének időpontját, célját és jogcímét. 

Amennyiben a fenti bekezdésben meghatározott körön kívül eső harmadik személy hozzáférésének igénye merül fel, ennek lehetővé tételéhez minden esetben a Szolgáltató előzetes írásos értesítése szükséges. A Szolgáltató az értesítés alapján, annak kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül nyilatkozik arról, hogy a konkrét esetben szükségesnek látja-e a hozzáférés további feltételeinek meghatározását. 

Amennyiben a hozzáférést igénylő személy vonatkozásában a jogvédett tárgyak fokozott veszélyeztetettségének lehetősége áll fenn (konkurens cégek), úgy a hozzáférés biztosításához minden esetben a hozzáférés feltételeit meghatározó szerződés kötése szükséges. 

Az Előfizető írásban tájékoztatja a szolgáltatót a termékek felhasználásának módjáról és mértékéről, valamint annak fizikai helyéről.

Az előfizető kötelezettséget vállal, hogy minden indokolt, elvárható lépést megtesz a termékek (vagy részeinek) jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében, és a terméket jogosulatlanul felhasználó személyek kilétének felderítése során a szolgáltatóval együttműködik.

 

 

© 2022 MUBI ERP